KomAvto.com
Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

 

 

 

 

 

 

 


ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ:

 • Гаранционният срок започва да тече от датата на покупка и важи за територията на РБ. Компонентите са с гаранционен срок 12 месеца, ако в гаранционната карта не е указан друг срок.  Сервизното обслужване се извършва в офиса на фирмата, като транспортните разходи са от и за сметка на клиента. Сервизът не носи отговорност за стоки, непотърсени повече от 30 дни след уговорения срок.
 • Гаранцията не се отнася за повреди причинени от лош транспорт, неподходящо съхранение, неправилна експлоатация, изпускане, удар, заливане с течност, обърнат поляритет на батерии, токови удари, пряка слънчева светлина, лошо охлаждане, неспазване на указанията в съпровождащата документация, незануляване, офазяване, потенциал между компютър и външно периферно устройство с автономно захранване (принтер, плотер и др.), неизправности в електрическата мрежа или други независещи от доставчика причини. В тези случаи повредите се отстраняват за сметка на клиента.
 • Ако има дефектни пиксели/субпиксели на LCD матрица, по-малко от лимита на производителя и/или съгласно ISO 13406-02, както епосочено:  Постоянно светещ пиксел – 2 бр.; Тъмен пиксел – 2 бр.; Дефектен субпиксел – 5 бр.; група съседни пиксели в квадрат 5 х 5 пиксела – не се допуска; група от съседни субпиксели – 2 групи;
 • Гаранцията отпада при опит за промяна на схемите, при ползване на некачествени консумативи, при нарушен външен вид, при опит за отстраняване на дефект от неоторизирано лице, при поправки и промени върху фактурата или приемо-предавателния протокол.
 • Гаранцията не се се отнася до повреди причинени от други модули, използвани съвместно с доставената техника.
 • Фирмата не носи отговорност за несъвместимости на нейни модули с модули закупени от други фирми, а също и за несъвместимости с нелицензиран софтуер.
 • Гаранцията не се отнася до софтуер, инсталирани драйвери, настройки, запазване на клиентска информация.
 • При изгубване на гаранционната карта гаранцията отпада.
 • Включването към електрическата мрежа става посредством изправен и занулен “ШУКО” контакт.
 • Ако към компютърната конфигурация има включено външно периферно устройство с автономно захранване (принтер, плотер и др.) е задължително включването им в изправен и занулен “ШУКО” разклонител.
 • Напрежението на електрическата мрежа трябва да бъде 220V±10% и с честота 50Hz±1Hz.
 • Техниката се съхранява в закрити помещения при:
  - температура на въздуха от -10 до +35 градуса по Целзий.
  - относителна влажност на въздуха до 80% при 30 градуса по Целзий.

Често срещани проблеми:

 1. Windows не зарежда, излиза само надпис “NT Loader is missing”: сложете оригиналният диск на Microsoft Windows, рестартирайте, заредете от компакт-диска; изберете “repair MS Windows using recovery console”; на конзолният екран пишете: copy x:\i386\ntldr. C:\   (тук х: е Вашето CD-Rom устройство); натискате ENTER; copy x:\i386\ntdetect.com c:\   и натискате ENTER; пишете EXIT, натискате ENTER. Изваждате компакт-диска от устройството.
 2. Компютъра не включва – изключете захранващия кабел от мрежата, изчакайте 1 минута, включете го пак и опитайте отново да включите компютъра.
 3. Компютъра не включва – чува се само “пищене” – ако сигналите са с еднаква продължителност имате проблем с оперативната памет; ако са няколко къси, редувани с един по-продължителен – проблемът е с видеокартата. Обърнете се към Вашият сервиз.
 4. Монитора показва само в червено/зелено/синьо – проверете си кабела на монитора дали е добре включен към компютъра.

 

Касови апарати:

Работа с Daisy MICRO:

При всички нови модели касови апарати се използва ТЕРМИЧНА хартия - както при факс-апаратите. Върху друг вид хартия не печатат.

Работа:
Паролата за работен режим е: 00001;  Появяват се три нули             0.00 и вече можем да работим.

 1. Въвеждаме бройка (ако има такава), натискаме “QTY”, въвеждаме номер на артикул, натискаме “PLU/REP”
 2. Ако всичко е наред, натискаме “TOTAL”

Без артикули:

 1. Въвеждаме сумата;
 2. Натискаме бутон “01” (или “02” или “03”….)
 3. Натискаме TOTAL


Терминал: Ако имате POS терминал трябва всяко плащане през терминал да е придружено с касова бележка. За целта: В работен режим:

 1. въвеждате сумата;
 2. Натискаме бутон “01” (или “02” или “03”….);
 3. Натискате бутон “PY1/RA”


Корекции:

 1. Ако сме въвели грешна сума чистим с    “С”;
 2. Ако сме въвели грешна сума и сме натиснали “01” (или “02”, “03”…“PLU/REP”), чистим с “VD”, след което натискаме “TOTAL”.
 3. След “TOTAL”  корекции не могат да се направят; издава се сторно-бележка (касовата бележка се слага в касовата книга, описват се всички данни на клиента, пише се СТОРНО).

Дневен отчет:
Натискаме “MODE” докато се появи Н - - - - -. Парола за този режим: 2 0 0 0 0. Дневният отчет се прави с “TOTAL”.

Отчет от дата до дата (месечен, тримесечен, годишен):
Натискаме “MODE” докато се появи F _ _ _ _ _. Паролата е 9999999.
Натискаме “1” “1” “STL” (за съкратен месечен отчет) или “1” “STL” за подробен (при някои модели апарати бутонът е “STL”);
Въвеждаме начална дата, например за 1 март 2000 г.: въвеждаме 010300. Натискаме “QTY”. Въвеждаме крайна дата, например за 31 март 2000 г.: въвеждаме 310300. Натискаме “VD”.

Сверяване на дата и час:
След дневен отчет натискаме “VD” и “TOTAL”; когато спре да печата натискаме “00”.
Ако имаме програмирани артикули правим и отчет по артикули: в режим Н _ _ _ _ _ натискаме “PLU/REP”, когато спре да печата натискаме “00”.
“MODE” до П - - - - - . Паролата е 30000. Натискаме “PY1/RA”. Натискаме “STL” 2 пъти - докато в ляво се появи 06 – въвеждаме дата (напр. За 5 май 2006 г. ще въведем 050506), натискаме “STL” докато в ляво се появи 07 – въвеждаме час (напр. За 13:19 въвеждаме 1319), натискаме “STL” и “TOTAL”. “MODE” до Р - - - - -. Въвеждаме 00001, появяват се 0.00 и можем да работим.

Допълнителни отчети:

Отчет по продажби: По всяко време можем да проверим какви суми имаме общо до момента – “MODE” до Н _ _ _ _ _. Паролата е 20 000. Натискаме “-%”.
Отчет по касиери (само за стационарните апарати)- – “MODE” до Н _ _ _ _ _. Паролата е 20 000. Натискаме “CLK” (или “CLERK” – според модела касов апарат). Излиза отчет по касиери.
Отчет по артикули: (само за стационарните апарати)- – “MODE” до Н _ _ _ _ _. Паролата е 20 000. Натискаме “PLU/REP”. Излиза отчет по артикули.
Отчет по отдели (департаменти): MODE до Н _ _ _ _ _ . Парола 20 000. Натискаме “01” или “02” или “03”….. ако искаме само за 1 департамент или “+%” за общ отчет.
Периодичен отчет по отдели: Прави се в края на всеки месец – след дневен отчет. Натискаме “VD” и “01”; след това “VD”  и “02”. “VD”и “ТОТАЛ”, когато спре да печата – “00”.

Служебно въвеждане и служебно извеждане на суми:
Въвежда се сума, натиска се бутон “PY1/RA” – излиза касова бележка “Служебно въведени”;
Въвежда се сума, натиска се бутон “PY2/RA” – излиза касова бележка “Служебно изведени”;

Работа с “Дейзи Експерт”:

При всички нови модели касови апарати се използва ТЕРМИЧНА хартия - както при факс-апаратите. Върху друг вид хартия не печатат.
Работа:
Включване – “ON/OFF”; “MODE” до Рег - - - - -; Изключване – “ON/OFF. Режимите на работа са 5; от тях ни интересуват основно три: Рег - регистрация, Нулиране – дневни отчети и ФП– четене от фискална памет. В работен режим се издават касовите бележки, в нулиране се правят дневните отчети, във ФП  - месечните и годишните отчети. Превключването между отделните режими е с последователно натискане на бутон “MODE”.

Паролата за работен режим е: “1” “CLK”;  Появяват се три нули     0.00 и вече можем да работим.

Най-лесен начин на работа: 
В работен режим:

 1. Въвеждаме крайната сума, която ни дължи клиента
 2. Натискаме номер на отдел, от който сме направили продажбата (ако сме разделили стоките или услугите на групи има значение; в противен случай - 01
 3. Ако всичко е наред, натискаме “TL”

Работа с количества:

 1. Въвеждаме бройка или грамаж (внимаваме за десетичната точка);
 2. Натискаме “QTY” (умножение);
 3. Въвеждаме сума (внимаваме за десетичната точка);
 4. Натискаме 01 (или 02 или 03);
 5. Ако всичко е наред, натискаме “TL”.

Корекции:

 1. Ако сме въвели грешна сума чистим с бутон “С”;
 2. Ако сме въвели грешна сума и сме натиснали 01 (или 02 , или 03…), чистим с “VD”, след което натискаме “TL”.
 3. След “TL”  корекции не могат да се направят; издава се сторно-бележка (касовата бележка се слага в касовата книга, описват се всички данни на клиента, пише се СТОРНО).

Дневен отчет:
Натискаме “MODE” докато се появи Нулиране - - - - -. Парола за този режим: 9999 “CLK”. Дневният отчет се прави с “TL”.

Отчет от дата до дата (месечен, годишен):
Натискаме MODE докато се появи ФП _ _ _ _ _. Паролата е 9999 “CLK”.
Натискаме “1” ”1”  “ST”
Въвеждаме начална дата, например за 1 март 2000 г.: въвеждаме 010300. Натискаме “QTY”. Въвеждаме крайна дата, например за 31 март 2000 г.: въвеждаме 310300. Натискаме “VD”.


Сверяване дата и час:
Този модел касови апарати автоматично сменят лятно и зимно време – на дисплея се появява надпис ЛЯТНО (или ЗИМНО), натискате “ST” и времето е сменено…
Натискаме “MODE” до П _ _ _ _ _. Парола 9999 “CLK”. Натискаме и задържаме “ALT”, натискаме и “QTY” (без да пускаме “ALT”). На дисплея се появява надпис ДАТА, пускаме и двата бутона – въвеждаме дата (ако е нужно), натискаме “ST” – на дисплея се появява надпис ЧАС – въвеждаме час, натискаме “ST” и “TL”.